POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES MUSICDAYS.PL


I. Informacje ogólne


1.
Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie internetowym https://www.musicdays.pl/ w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora.

2.
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

3.
Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych jest EJFA Tomasz Kowalczyk z siedzibą w Świeciu (86-105), przy ul. Władysława Jagiełły 2/14 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki o numerze NIP: 875 148 84 66, Regon 340752410, e-mail: info@musicdays.pl, telefon: 695 367 193.

4.
Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej.

5.
Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:
a)
Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a MusicDays.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
b)
Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
c)
Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
d)
System IT MusicDays.pl oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
e)
ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


II. Zasady przetwarzania danych osobowych


1.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.
a)
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b)
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”);
c)
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”);
d)
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
e)
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
f)
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).


III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


1.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wynikają z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Kiedy informujemy o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie:
a)
art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
b)
art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
c)
art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
d)
art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.


IV. Dane osobowe, cel i czas przechowywania


A. Rejestracja

1.
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w MusicDays.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

2.
Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z MusicDays.pl.
W trakcie rejestracji prosimy o:
a)
imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
b)
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
c)
e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z MusicDays.pl;
d)
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

3.
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienia

1.
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

2.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
a)
imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
b)
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c)
e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
d)
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

3.
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
a)
imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
b)
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c)
numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

4.
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
a)
imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
b)
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

5.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane w podanym poniżej zakresie:
a)
imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki.
b)
imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

6.
W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez MusicDays.pl.

7.
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing

1.
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z MusicDays.pl z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w MusicDays.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

D. Korespondencja

1.
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną
niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.
Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i niemających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.


V. Okres przetwarzania danych osobowych


1.
Dane przetwarzane w celu wykonania umowy są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

2.
Dane przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi np. przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

3.
Dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

4.
Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.


VI. Odbiorcy danych osobowych


1.
Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z przepisów prawa, ze zgody użytkownika oraz zakresu usług z jakich korzysta użytkownik.

2.
Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące na zlecenie Administratora zamówienie i zajmujące się jego obsługą: pracownicy, współpracownicy, firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki,
firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych,
kancelarie prawne, uprawnione organy państwowe.

3.
Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Przelewy 24 -PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

4.
Twoje dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Jednak w związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie działalności Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza EOG, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku takiego przekazania danych, będzie ono następowało tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez te podmioty na rzecz Administratora.

5.
W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przekazania w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail.

6.
Media społecznościowe. Posiadamy profile w mediach społecznościowych (Facebook [Meta]. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji procesu prowadzenia profili w tych serwisach, w tym fanpage’y, zgodnie z regulaminami obowiązującymi w tych serwisach i na warunkach określonych przez administratorów tych serwisów, tj.: a) w celu prowadzenia działań marketingowych i analitycznych– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; b) w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach
jest niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
Administrator polegającego na realizowaniu marketingu własnego oraz dbania o wizerunek – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.
Współadministrowanie danymi osobowymi w ramach portali społecznościowych:
Administrator jako właściciel Fanpage’a jest współadministratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych zbieranych w celach statystycznych lub reklamowych w przypadku- Facebook, Instagram: wraz z Meta Platforms Ireland Limited w Irlandii, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irlandia (Meta)

8.
Zasady przetwarzania danych osobowych na Facebook przez Meta są dostępne na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

9.
Informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.


VII. Twoje prawa w ochronie danych osobowych


1.
Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił musicdays.pl.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez MusicDays.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem MusicDays.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

2.
Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

3.
Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej MusicDays.pl.

4.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu musicdays.pl podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, MusicDays.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega MusicDays.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres
e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług MusicDays.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

5.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. MusicDays.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas musicdays.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

6.
Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

7.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli MusicDays.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług MusicDays.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i MusicDays.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

8.
W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, MusicDays.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – musicdays.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9.
Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.


VIII. Polityka Cookies


1.
Administrator używa plików cookies.

2.
Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

3.
Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie każdemu Użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4.
Z uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki cookies:
a)
niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
b)
statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c)
marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
a)
pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
b)
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

6.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
a)
nasze pliki cookies,
b)
pliki cookies podmiotów trzecich.

7.
Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

8.
W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

9.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: a) przeglądarka Internet Explorer; b) przeglądarka Microsoft EDGE; c) przeglądarka Mozilla Firefox; d) przeglądarka Chrome; e) przeglądarka Safari; f) przeglądarka Opera.

11.
Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które pochodzą z serwerów zewnętrznych.

12.
Korzystamy z usług: Google Analytics 4, Google ADS, Facebook.

13.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.


IX. Zmiana polityki prywatności i Cookies MusicDays.pl


1.
MusicDays.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności i cookies, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania MusicDays.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

2.
O takiej zmianie MusicDays.pl powiadomi poprzez zamieszczenie nowej Polityki na stronie www serwisu oraz drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).


X. Kontakt


1.
MusicDays.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

2.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail info@musicdays.pl.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail info@musicdays.pl.

WYBIERZ MUSICDAYS

4,9/5 ocena klientów
Polecam, duży wybór utworów .
Slodka Przystań Karwia
2024-05-18 Klient zakupił: MUSICDAYS ONLINE

GENERUJ OSZCZĘDNOŚCI W LOKALU

ODTWARZAJĄC MUZYKĘ NIEZALEŻNĄ

JAK PONAD 25 000 NASZYCH KLIENTÓW!

SZYBKA REALIZACJA

ŚWIETNE CENY

BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI

MUZYKA JAKOŚCI PREMIUM

ZAUFALI NAM MIĘDZY INNYMI: