REGULAMIN SERWISU MUSICDAYS.PL


Postanowienia OgólneNiniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu MusicDays.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest EJFA z siedzibą w Świeciu, przy ul. Władysława Jagiełły 2/14 o numerze NIP: 875 148 84 66, Regon 340752410, dalej zwanym „Sprzedającym”.


Kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej – info@musicdays.pl, telefonu – 695 367 193 oraz poczty tradycyjnej na adres – Władysława Jagiełły 2/14 86-105 Świecie.Niniejszy Regulamin zawiera:§1 Określenie zakresu działalności

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego


§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


Sprzedającym / Administratorze Danych osobowych
– należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Konsumencie / Kupującym – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego podmiotem gospodarczym lub osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu.

Serwisie
– należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.§1
Określenie zakresu działalności


 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci usług dostarczanych elektronicznie – plików mp3, streamingu muzyki online oraz produktów fizycznych, m.in w postaci nośników – CD/DVD/USB.

 2. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu wyrażane są  w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów, modyfikowania charakteru oferty sprzedażowej, a także wprowadzania oraz odwoływania promocji i rabatów.

 4. Dokonywanie zakupów w sklepie MusicDays.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wszelkich podanych na stronach sklepu informacji związanych z zakupami i wykorzystywaniem zakupionych produktów.


§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.


§3 Warunki zawierania umów oraz realizacji zamówień


 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje dostępne w sklepie internetowym, dalej umieszczając je w wirtualnym koszyku sklepowym.

 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

 4. Zamówienie jest realizowane w ciągu 24-48h po zawarciu umowy.

 5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej/faktury tradycyjnej - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub w przypadku produktów elektronicznych drogą mailową.

 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

 8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: info@musicdays.pl


  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POBIERZ


 10. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

 11. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

 12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 14. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 15. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

 16. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

 17. WYŁĄCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Wymienione produkty / usługi o charakterze elektronicznym / cyfrowym pozostają wyłączone z możliwości odstąpienia od umowy: utwory mp3, albumy mp3, pakiety mp3, musicdays online, musicdays online++, radio online, baza muzyki mp3, klipy video.


§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego


 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@musicdays.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: EJFA, W. Jagiełły 2/14 86-105 Świecie.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

 • przedmiot reklamacji

 • przyczynę reklamacji

 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 • nr zamówienia oraz nr faktury

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 1. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

 1. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest zasadna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych


     1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.


   2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.


    3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.


    4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.


    5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów  dostawy

       6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności - link poniżej:§6 Postanowienie Końcowe


 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce dolnej stopki REGULAMIN pod adresem:

  http://www.musicdays.pl/CMS-7.aspx

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

WYBIERZ MUSICDAYS

4,9/5 ocena klientów
Wszystko ok polecam
Monika
2024-07-13 Klient zakupił: MUSICDAYS ONLINE

GENERUJ OSZCZĘDNOŚCI W LOKALU

ODTWARZAJĄC MUZYKĘ NIEZALEŻNĄ

JAK PONAD 25 000 NASZYCH KLIENTÓW!

SZYBKA REALIZACJA

ŚWIETNE CENY

BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI

MUZYKA JAKOŚCI PREMIUM

ZAUFALI NAM MIĘDZY INNYMI: